پایگاه آسیه حوزه حضرت زهرا(س)


مدیر قرگاه شباب ناحیه همدان گفت : با توجه به ابلاغ برنامه های شباب و پیش بینی برگزاری رزمایش کشوری دربرنامه، اولین رزمایش کشوری امسال از روز یکشنبه1395/6/7 تاپایان روز سه شنبه 1395/6/9 انجام می گردد